paylaş
FaceBook


Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 219. şöyle buyurmuştur: “Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır.”
 (B2891 Buhârî, Cihâd, 72)
Muâz (ra) anlatıyor: “Ufeyr adlı eşeğin üzerinde (yolculuk eder-220. ken) Hz. Peygamber’in (sav) terkisinde idim. Resûlullah, “Ey Muâz! Allah’ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını bilir misin?” diye sordu. Ben, “Allah ve Resûlü daha iyi bilir.” dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, Allah’a kulluk/ibadet etmeleri ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidi r.” Ben, “Ey Allah’ın Resûlü! İnsanlara bunu müjdeleyeyim mi?” diye sorunca, Resul-i Ekrem, “Hayır müjdeleme, zira (bu müjdeye güvenip) gevşeyebilirler.” cevabını verdi. (B2856 Buhârî, Cihâd, 46)

Hz. Âişe’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuş-221.
tur: “...Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır.” (D1368 Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 27)


Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle 222. buyurmuştur: “Yüce Allah şöyle buyurur: ‘Kim benim bir velî kuluma (dostuma) düşmanlık ederse, ben de ona harp ilân ederim. Kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. (Sevince de) artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona (istediğini) veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım...’” (B6502 Buhârî, Rikâk, 38)


Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöy-223. le buyurmuştur: “...İhsan, O’nu görüyormuş gibi Allah’a ibadet etmendir. Sen O’nu göremesen de O seni görmektedir...”
 (B4777 Buhârî, Tefsîr, (Lokmân) 2)

DUA KULLUĞUN ÖZÜ