paylaş
FaceBook

Abdullah b. Amr b. Âs’tan (ra) rivayet edildiğine göre, Hz. Pey-1155. gamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın en çok hoşnut olduğu oruç, Dâvûd’un orucudur. O, yılın yarısını oruçlu geçirirdi. Yüce Allah’ın en çok hoşnut olduğu namaz da Dâvûd’un (as) namazıdır. O, gecenin yarısını uyku ile geçirir, sonra kalkıp namaz kılar, sonra gecenin kalanında yine uyurdu...” (M2740 Müslim, Sıyâm, 190)


Abdullah b. Amr’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöy-1156. le buyurmuştur: “Dâvûd oğlu Süleyman (as), Beytü’l-Makdis’i inşa edince Yüce Allah’tan üç şey istedi: (Birincisi) Doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki bu kendisine verildi. (İkincisi) Kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi, bu da kendisine verildi. (Üçüncüsü) Mescidin inşaatını bitirdikten sonra, ‘bu mescide sadece namaz kılma düşüncesiyle gelen bir kimseyi annesinden yeni doğmuş gibi oradan çıkarmasını’ Allah’tan niyaz etti.” (N694 Nesâî, Mesâcid, 6)


Ebu’d-Derdâ’nın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-1157. yurmuştur: “Dâvûd’un dualarından biri de şuydu: ‘Allah’ım! Senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah’ım! Senin sevgini, bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.’” (T3490 Tirmizî, Deavât, 72)

Ebû Hüreyre’den nakledildiğin1158. e göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Zekeriyyâ marangozdu.” (M6162 Müslim, Fedâil, 169)Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle 1159. buyurmuştur: “Meryem ile oğlu dışında her âdemoğluna annesinden doğduğu gün şeytan dokunur.” (M6135 Müslim, Fedâil, 147)

 

İbn Abbâs’ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyur-1160. muştur: “İnsanlar içerisinde Yahyâ b. Zekeriyyâ hâriç hata yapmayan veya hata yapmayı düşünmeyen kimse yoktur.” (HM2689 İbn Hanbel, I, 293)

 

Ali1161.  (b. Ebû Tâlib)’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “(Kendi döneminin) en hayırlı kadını Meryem’dir. Hatice de (kendi döneminin) en hayırlı kadınıdır.” (B3815 Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 20)


Ubâde b. Sâmit’in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-1162. yurmuştur: “Kim ‘Allah’tan başka ilâh olmadığına, O’nun tek (ve ortaksız) olduğuna, Muhammed’in O’nun kulu ve resûlü olduğuna, İsa’nın da Allah’ın kulu ve O’nun kadın kulunun oğlu olduğuna, Allah’ın (ol!) kelimesi neticesinde Meryem’e bahşedildiğine ve (babasız dünyaya gelmesi bakımından) O’ndan bir ruh olduğuna, cennetin hak, cehennemin de hak olduğuna şehâdet ediyorum.’ derse, Allah onu cennetin sekiz kapısından hangisini dilerse o kapıdan cennete koyar.” (M140 Müslim, Îmân, 46)

HIZIR ANSIZIN GELEN İLÂHÎ YARDIM