paylaş
FaceBook


49.Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöy-49. le buyurmuştur: “ İnsanlar madenlerdir. İslâm’dan önce iyi olanları İslâm’dan sonra da iyidir. Yeter ki dinlerini iyi kavrasınlar .” (HM9068 İbn Hanbel, II, 391)

50.Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber 50. (sav) şöyle buyurmuştur: “ Her doğan fıtrat üzerine doğar; sonra anası ile babası onu ya Yahudi ya Nasrânî yahut Mecûsî yaparlar .” (B1385 Buhârî, Cenâiz, 92)


51.Abdullah b. Ömer şöyle demiştir: Ben Resûlullah’tan (sav) şunu 51. işittim: “İnsanlar yüzlerce deveye benzer; içlerinde neredeyse bir tane binek devesi bulamazsın!”
(B6498 Buhârî, Rikâk, 35)


52.Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle 52. buyurmuştur: “ Allah, câhiliye gururunu ve atalarla övünme âdetini ortadan kaldırmıştır. ‘Takva sahibi mümin’ ve ‘bedbaht günahkâr’ (ayrımı vardır). İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır, Âdem ise topraktan yaratılmıştır .”

 (T3956 Tirmizî, Menâkıb, 74)

RUH HAYAT İKSİRİ