paylaş
FaceBook


Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğin116. e göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Mümin, bir delikten iki kere sokulmaz.”
 (B6133 Buhârî, Edeb, 83; M7498 Müslim, Zühd, 63)

Ebû Saîd’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-117. yurmuştur: “Tökezlemeyen, halîm (akıllı) olmaz, tecrübe edinmeyen hakîm olmaz.”
 (T2033 Tirmizî, Birr, 86; EM565 Buhârî, el-Edebü’l-müfred, 199)

Ebû Saîd el-Hudrî’den nakledildiğine göre Resûlullah (sav), 118. “Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o, Allah’ın nuruyla bakar.” buyurdu ve ardından, “Elbette bunda feraset sahipleri için ibretler vardır.” (Hicr, 15/75) âyetini okudu.” (T3127 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 15; MK7497 Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, VIII, 102)


Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-119. yurmuştur: “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: ‘Her kim benim velî bir kuluma düşmanlık ederse ona harp ilân ederim. Kulum bana, kendisine farz kıldığım şeylerden daha hoş olan bir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Sonunda onu severim. İşte o zaman onun işiten kulağı, gören gözü, sımsıkı tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde olurum. Benden bir şey isterse bunu ona mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum...’” (B6502 Buhârî, Rikâk, 38)

RÜYA UYKUDAKİ ÂLEM