paylaş
FaceBook

Hz. Ali, Resûlullah’tan (sav) şu sözleri duyduğunu haber vermiş-146.
tir: “Hasta olan Müslüman kardeşini ziyarete giden kimse, onun yanında oturuncaya kadar (âdeta) cennet meyveleri içinde yürümüş olur. Oturduğu zaman onu rahmet kaplar. Eğer ziyareti sabahleyin olursa akşama kadar yetmiş bin melek onun için dua ve istiğfar eder. Ziyareti akşam olursa sabaha kadar yetmiş bin melek onun için dua ve istiğfar eder.”
 (İM1442 İbn Mâce, Cenâiz, 2)


Abdullah (b. Mes’ûd) tarafından rivayet edildiğine göre, Resû-147. lullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın yeryüzünde dolaşan ve ümmetimin gönderdikleri selâmları bana ulaştıran melekleri vardır.”
 (N1283 Nesâî, Sehiv, 46)

148. Ebû Saîd (el-Hudrî)’den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “...Ve Allah’ın sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Allah’ın, yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir.”
 (T2926 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 25)


Ebû Zer anlatıyor: ... Bir gün Hz. Peygamber’e (sav), “Allah kaç149. kitap indirdi?” diye sordum. Allah Resûlü şu cevabı verdi: “Allah yüz dört kitap indirmiştir. Bunlardan elli sahife Şit’e, otuz sahife İdris’e, on sahife İbrâhim’e ve on sahife de Tevrat’tan önce Musa’ya indirmiştir. Ayrıca Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’an’ı da indirmiştir...”
 (Sİ361 İbn Hıbbân, Sahîh , II, 276)

ALLAH’IN KİTABI SÖZLERİN EN GÜZEL