paylaş
FaceBook

Ebû Hüreyre anlatıyor: Ehl-i kitap (Yahudiler) Tevrat’ı İbrânîce 150. olarak okuyorlar, Arapça olarak Müslümanlara açıklıyorlardı. Bunun üzerine Allah Resûlü şöyle dedi: “Siz Ehl-i kitabı (Yahudileri) ne tasdik edin ne de yalanlayın. (Ancak) şöyle deyin: ‘Biz, bize indirilene de size indirilene de iman ettik (Ankebût, 29/46) .’”
 (B7362 Buhârî, İ’tisâm, 25)


Ebû Hüreyre’den Resûlullah’ın (sav) şöyle dediği nakledilmiştir: 151. “Muhammed’in canını elinde tutan Allah’a yemin ederim ki bu ümmetten bir Yahudi veya Hıristiyan beni işitir, sonra da benim kendisiyle gönderildiğim (vahy)e iman etmeden ölürse mutlaka ateş ehlinden olur.”
 (M386 Müslim, Îmân, 240)

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle 153. buyurmuştur: “Hiçbir peygamber yoktur ki, insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilen ise Allah’ın vahyettiği vahiy (Kur’ân-ı Kerîm)dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum.”
 (B7274 Buhârî, İ’tisâm, 1)

PEYGAMBERLERE İMAN ALLAH’IN ELÇİLERİNİ TASDİK