paylaş
FaceBook


İbn Ömer’den nakledildiğine göre, Cebrail (as) Hz. Peygamber’e 166. (sav), “İman nedir?” diye sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmaktır...” (HM191 İbn Hanbel, I, 28; B50 Buhârî, Îmân, 37)


Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöy-167. le buyurmuştur: “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun.”
 (D5154 Ebû Dâvûd, Edeb, 122, 123)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle 168. buyurmuştur: “Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır.”
 (T2420 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 2)
Şeddâd b. Evs’ten nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöy-169. le buyurmuştur: “Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah’tan (bağışlanma) umandır.”
 (T2459 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25)

Ukbe b. Âmir’in Hz. Ömer’den naklettiğine göre, Hz. Ömer (ra) 170. Allah Resûlü’nü (sav) şöyle buyururken işitmiştir: “Allah’a ve âhiret gününe iman ederek ölen kimseye, ‘Cennetin sekiz kapısının hangisinden dilersen gir.’ denilir.”
 (HM97 İbn Hanbel, I, 17)

KADER HER ŞEY BİR ÖLÇÜ İLE YARATILMIŞTIR