paylaş
FaceBook


Ebû Mes’ûd’dan nakledildiğin205. e göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lâkin onlar Allah’ın âyetlerinden iki âyettir. Siz, onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın.”
 (B1057 Buhârî, Küsûf, 13)
Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöy-206. le buyurmuştur: “Helâk eden şeylerden kaçının: Allah’a şirk koşmak ve sihir yapmak!”
 (B5764 Buhârî, Tıb, 48)

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-207. yurmuştur: “Kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de (kendisini koruması için nazarlık ve benzeri) bir şey takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir.”
 (N4084 Nesâî, Muhârebe, 19)


Katan b. Kabîsa, babasının Resûlullah’ı (sav) şöyle buyururken 208. işittiğini nakletmiştir: “Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.” (D3907 Ebû Dâvûd, Tıb, 23)


Ebû Hüreyre şöyle demiştir: “Peygamber (sav) tefeülden (bir şe-209. yi uğurlu, hayırlı saymaktan) hoşlanır ve tıyeradan (bir şeyi uğursuz saymaktan) hoşlanmazdı.” (İM3536 İbn Mâce, Tıb, 43)

BİD’AT SONRADAN İHDAS EDİLEN