paylaş
FaceBook


Cerîr b. Abdullah’ın naklettiğine göre..., Resûlullah (sav) şöy-210. le buyurmuştur: “Kim İslâm’da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslâm’da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez.”
 (M6800 Müslim, İlim, 15)

Câbir (b. Abdullah) anlatıyor: Resûlullah (sav) bize hutbe ver-211. di. Allah’a hamd etti ve O’nu lâyık olduğu biçimde övdü. Sonra şöyle buyurdu: “Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabı’dır. Yolların en iyisi Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü (dinde) sonradan uydurulanlardır. Ve her bid’at, dalâlettir.”
 (HM14386 İbn Hanbel, III, 310)


Hz. Âişe’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyur-212. muştur: “Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi sonradan ortaya koyarsa, o reddedilir.”
 (M4492 Müslim, Akdiye, 17; B2697 Buhârî, Sulh, 5)


Abdullah b. Abbâs’ın naklettiğin213. e göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah, bid’atını bırakmadıkça bid’at sahibinin amelini kabul etmeyi reddeder.”
 (İM50 İbn Mâce, Sünnet, 7)

MÜKELLEFİYET İNSANÎ YÜKÜMLÜLÜK