paylaş
FaceBook


Abdullah (b. Mes’ûd) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah 273. (sav) şöyle buyurmuştur: “(Kıyamet gününde) kulun ilk önce hesaba çekileceği şey, namazdır...”
 (N3996 Nesâî, Muhârebe, 2)


Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle bu-274. yurmuştur: “Büyük günah işlenmedikçe beş vakit namaz ve iki cuma, aralarındaki günahlara kefarettir.”
 (M550 Müslim, Tahâret, 14)


Câbir b. Abdullah’ın (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöy-275. le buyurmuştur: “Cennetin anahtarı, namazdır...”
 (T4 Tirmizî, Tahâret, 1)


(Hz. Peygamber’e vahiy kâtipliği yapan) Hanzala (b. Rebî’) Kâtib 276. anlatıyor: Allah Resûlü’nü (sav) şöyle derken işittim: “Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namaz(ı kılmay)a devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emr-i hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer.”
 (HM18535 İbn Hanbel, IV, 266)


Hz. Ali’nin (ra) rivayet ettiğin277. e göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitimi ise selâmdır.”
 (D61 Ebû Dâvûd, Tahâret, 31)


Mâlik (b. Huveyris) anlatıyor: Biz yaşça birbirine yakın bir grup 278. gençle Hz. Peygamber’e (sav) geldik ve onun yanında yirmi gün kaldık. Allah Resûlü (sav) çok merhametli ve şefkatli idi. Ailelerimizi özlediğimizi ya da —dönmeyi— arzuladığımızı anlayınca geride kimleri bıraktığımızı sordu, biz de anlattık. Bunun üzerine şöyle buyurdu: “Ailelerinizin yanına dönün. Onlarla ikamet edin. Onlara, (öğrendiklerinizi) öğretin ve onlardan (dinin gereklerini yapmalarını) isteyin. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de namazı öyle kılın. Namaz (vakti) geldiğinde içinizden biri sizin için ezan okusun. En büyüğünüz de size imam olsun.”
 (B631 Buhârî, Ezân, 18)


Muâviye b. Hakem es-Sülemî’den rivayet edildiğine göre, (Allah 279. Resûlü (sav)) şöyle buyurmuştur: “Bu namazda insan kelâmı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur’an okumaktır.”
 (M1199 Müslim, Mesâcid, 33)


Enes (b. Mâlik)’ten nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 280. şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken (aslında) Rabbiyle özel olarak konuşmaktadır...”
 (B413 Buhârî, Salât, 36)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöy-281. le buyurmuştur: “Kulun Rabbine en yakın olduğu (an) secde hâlidir. Öyleyse (secdede iken) çokça dua ediniz.”
 (M1083 Müslim, Salât, 215)

BEŞ VAKİT FARZ NAMAZ MÜMİNİN MİRACI