paylaş
FaceBook

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöy-321. le buyurmuştur: “Güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür...”
 (M1977 Müslim, Cum’a, 18)


Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle 322. buyurmuştur: “Yüce Rabbimiz, her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına iner (rahmet nazarıyla bakar) ve şöyle buyurur: ‘Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim! Benden bir şey isteyen yok mu ona dilediğini vereyim! Benden mağfiret isteyen yok mu onu bağışlayayım!’”
 (B6321 Buhârî, Deavât, 14)


Ukbe b. Âmir el-Cühenî şöyle demiştir: “Üç vakit vardır ki, 323. Resûlullah (sav) o vakitlerde namaz kılmamızı ve cenazelerimizi defnetmemizi bize yasaklardı: Güneşin doğmaya başlamasından yükselmesine kadar; güneş tam gökyüzünün ortasında iken (batıya) meyledinceye kadar; bir de batmaya başlamasından itibaren batıncaya kadar.” (M1929 Müslim, Müsâfirîn, 293)


Velîd b. Ayzâr, Ebû Amr eş-Şeybânî’ni324. n, Abdullah’ın evini göstererek şöyle dediğini işitmiştir: Bana şu evin sahibi (Abdullah b. Mes’ûd) şöyle dedi: “Resûlullah’a (sav), ‘Allah katında en güzel amel hangisidir?’ diye sordum. ‘Vaktinde kılınan namaz.’ buyurdu. ‘Sonra hangisidir?’ dedim, ‘Sonra, anne babaya iyilik yapmak.’ buyurdu. ‘Sonra hangisidir?’ deyince, ‘Sonra, Allah yolunda cihad etmek.’ buyurdu.” (M254 Müslim, Îmân, 139; B5970 Buhârî, Edeb, 1)

MESCİT ve CAMİLER RAHMÂN’IN EVLERİ