paylaş
FaceBook


Ebû Hüreyre’den nakledildiğin490. e göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” (M6543 Müslim, Birr, 34)


Abdullah b. Kinâne’nin oğlu Hişâm b. İshâk’ın naklettiğine göre, 491. babası şöyle demiştir: “Medine valisi Velîd b. Ukbe beni, Resûlullah’ın (sav) yağmur duası hakkında bilgi edinmem için İbn Abbâs’a göndermişti. Ona gittim, bana şunları anlattı: Resûlullah (sav) gösterişsiz kıyafetler içinde, mütevazı ve yalvarır bir tavırla yağmur duasına çıktı. Namaz kılınan geniş alana geldi. Sizin yaptığınız bu hutbe gibi hutbe irad etmedi. Ancak aralık vermeksizin dua, yakarış ve tekbire devam etti. Sonra bayramda kıldırdığı gibi iki rekât namaz kıldırdı.” (T558 Tirmizî, Cum’a, 43; N1507 Nesâî, İstiskâ, 3)


Ali b. Ebû Tâlib’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) namaz-492. da rükûa eğildiği zaman şöyle derdi: “Allah’ım, yalnız senin önünde eğildim, yalnız sana inandım, yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşû hâlindedir.”
 (T3421 Tirmizî, Deavât, 32; D760 Ebû Dâvûd, Salât, 118-119)


Fadl b. Abbâs’tan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyur-493. muştur: “Namazlar ikişer ikişer kılınır. Her iki rekâtta teşehhüd (tahiyyât) okursun, huşû içinde davranırsın, yakarırsın, boyun bükersin...” (T385 Tirmizî, Salât, 166; HM1799 İbn Hanbel, I, 211)

İHLÂS ALLAH İÇİN SAMİMİYET