paylaş
FaceBook

Hz. Âişe’den (ra) nakledildiğine göre, Peygamber (sav) şöyle de-154. miştir: “Kur’an’ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur’an’ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır.”
 (B4937 Buhârî, Tefsîr, (Abese) 1)


Osman b. Affân’dan (ra) gelen rivayete göre, Allah Resûlü (sav) 155. şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”
 (T2907 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15)


Ebû Hüreyre’den gelen rivayete göre, ... Allah Resûlü (sav) şöyle 156. buyurmuştur: “Kur’an’ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur’an’ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur’an’ı öğrendiği hâlde (onu okumayan ve okutmayan) yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer.”
 (T2876 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2)

Ebû Hüreyre anlatıyor: “Bir gün Resûlullah (sav) insanların ara-157. sında oturuyordu. Bir adam geldi ve “Ey Allah’ın Resûlü, iman nedir?” diye sordu. Resûlullah şöyle buyurdu: “Allah’a, meleklerine, kitabına, O’na kavuşmaya, peygamberlerine iman etmendir. (Aynı şekilde) öldükten sonra son dirilişe iman etmendir...” (Soran kişi yanından ayrıldıktan sonra) Resûlullah buyurdu ki, “Bu (gelen) Cibrîl’dir, insanlara dinlerini öğretmek için geldi.”
 (M97 Müslim, Îmân, 5; B50 Buhârî, Îmân, 37)

Rebâh b. Abdurrahman b. Huveytıb’dan, ninesinin şöyle dedi-158. ği nakledilmiştir: “Resûlullah’ı (sav) şöyle buyururken işittim: ‘... Bana iman etmeyen kimse Allah’a da iman etmemiştir...’ ” (HM27687 İbn Hanbel, VI, 382)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah’a (sav), 159. “Hangi amel daha değerlidir?” diye soruldu. “Allah’a ve Resûlü’ne imandır.” buyurdu. (N4988 Nesâî, Îmân, 1)


Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle 160. buyurmuştur: “Ben dünyada ve âhirette Meryem oğlu İsa’ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler.  Dinleri ise tektir.”
 (B3443 Buhârî, Enbiyâ, 48)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle 161. buyurmuştur: “Hiçbir peygamber yoktur ki, insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilen ise Allah’ın vahyettiği vahiy (Kur’ân-ı Kerîm)dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum.”
 (B7274 Buhârî, İ’tisâm, 1)


Enes b. Mâlik’ten rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav), 162. “Ne mutlu, beni görüp de iman edenlere!” sözünü bir kere söyledi. “Ne mutlu, beni görmeden iman edenlere!” ifadesini ise yedi defa tekrarladı. (HM12606 İbn Hanbel, III, 155

MUCİZE PEYGAMBERE VERİLEN OLAĞANÜSTÜ LÜTUF