paylaş
FaceBook


Câbir b. Abdullah el-Ensârî’den nakledildiğine göre...400.  Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “... Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir.”
 (D1673 Ebû Dâvûd, Zekât, 39)


Sâlim b. Abdullah’ın, babasından (Abdullah b. Ömer’den) (ra) 401. naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Yağmur ve nehir sularıyla sulanan veya kendiliğinden sulanan (mahsuller)de zekât miktarı onda bir; (hayvanlarla veya kovalarla) sulanan (mahsuller)de ise, yirmide bir oranındadır.”
 (B1483 Buhârî, Zekât, 55)


Hz. Âişe diyor ki, “Allah Resûlü’nü (sav) şöyle derken işittim: 402. ‘Üzerinden bir yıl geçmeyen mal zekâta tâbi değildir.”
 (İM1792 İbn Mâce, Zekât, 5)


Abdullah b. Muâviye el-Ğâdırî’nin naklettiğine göre, Hz. Pey-403. gamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Üç şey vardır ki onları yapan kimse imanın tadını almış olur: Allah’tan başka ilâh olmadığına inanarak, bir olan Allah’a kulluk etmek; malının zekâtını gönül rızasıyla, içine sinerek ve her sene düzenli olarak vermek; zekât olarak yaşlı, uyuz, hasta, çelimsiz ve sütü az olan hayvanı vermeyip, mallarınızın orta hallisinden vermek. Çünkü Allah, sizden malınızın en iyisini istemedi; fakat en kötüsünü verin diye de emretmedi.”
 (D1582 Ebû Dâvûd, Zekât, 5)

ZEKÂT YOKSULUN HAKKI